สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์


เมื่อเวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมกันนี้ได้พระราชทานวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการจัดงาน, นายสุชาติ ธาดาธำรง เวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำพ.ศ. 2555 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาภายในงาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 10 (Bangkok International Book Fair 2012) จัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555 (11 วัน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “การอ่านคือการพัฒนาชีวิต” (Read for Life) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะความรู้จากการอ่านนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก


นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 เป็นงานหนังสือที่ได้รับ ความสนใจและรอคอยจากบรรดาคนรักการอ่านมาตลอด โดยในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะนอกจากจะมีสำนักพิมพ์ไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 421 สำนักพิมพ์ รวมเป็นจำนวน 918 บูธแล้วนั้น ยังมีสำนักพิมพ์จากประเทศต่างๆ ร่วมออกบูธอีก 20 บูธ อาทิ เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อิหร่าน เป็นต้น

“ที่ผ่านมาถือว่าทางสมาคมฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดงานสัปดาห์หนังสือฯทั้งในแง่ของคุณภาพ จำนวนผู้ร่วมงาน และการก้าวสู่ระดับนานาชาติ สำหรับปีนี้เราจัดงานภายใต้แนวคิด Read for Life หรือ การอ่านคือการพัฒนาชีวิต เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้เกิดสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์พิจารณา รวมถึงช่วยเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ให้หลากหลายมากขึ้นด้วย” 
ภายในงานยังมีนิทรรศการน่าสนใจและกิจกรรมดีๆอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการเทพรัตน์มณีสาร ร้อยตระการร้อยแสงแห่งศาสตร์ ซึ่งแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีหลากหลายชื่อเรื่อง พร้อมทั้งพระราชนิพนธ์แปลหนังสือจีน เล่มใหม่เรื่อง “หมู่บ้านเล็ก ตระกูลเป้า”,นิทรรศการหนังสืออัญมณีแห่งอาเซียน (Jewels of ASEAN) เป็นการจัดแสดงหนังสือ ซึ่งคัดสรรจากกลุ่ม ประเทศอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจในหมู่ ประเทศสมาชิก ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในเชิงเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสังคม, นิทรรศการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book @ Thailand ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก AIS Bookstore และเป็นงานแสดง E-Book ของสำนักพิมพ์และ ผู้จัดจำหน่ายหนังสือในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทยที่ได้มีการจัดทำ E-Book หรือ Application (App) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ,นิทรรศการกรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก โดยกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับเลือกองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในพ.ศ. 2556 และนิทรรศการแสดงผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำพ.ศ. 2555 (National Book Award 2012) ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
อีกทั้งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯยังได้จัดเตรียมพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ “หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” เพื่อจัดนิทรรศการพุทธชยันตี 2600 ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม เพื่อส่งเสริมการเป็นชาวพุทธ อย่างถึงแก่นธรรมจากคำถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เรานำมาใช้ในชีวิตได้อย่างไร และแก่ “กลุ่มพลังการ์ตูน” ที่จะมาจัดกิจกรรมผลงานการ์ตูน อาทิ รับวาดการ์ตูนล้อ รับบริจาค โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้าโครงการ PUBAT Charity ปันกันอ่าน แบ่งกันให้ เพื่อทำประโยชน์แก่สาธารณกุศลต่อไป

“เราทำกิจกรรม PUBAT Charity ปันกันอ่าน แบ่งกันให้ อย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าการให้โอกาสทาง การอ่านแก่ผู้ที่ขาดโอกาสเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับในปีนี้นอกจากจะมีโครงการทอฝัน ปันหนังสือให้น้อง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 โดยมอบบัตรกำนัลให้แก่เด็กด้อยโอกาสจากองค์กรต่างๆจำนวน 400 คน มูลค่าคนละ 400 บาท เพื่อนำไปเลือกซื้อหนังสือที่สนใจในวันที่ 4 เมษายนแล้วนั้น เรายังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “ชุบชีวิตห้องสมุด คืนความสุขให้น้องๆ” ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน เพื่อมอบเงินให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมากว่า 100 โรงเรียนนำไปเลือกซื้อหนังสือคุณภาพเข้าห้องสมุด รวมมูลค่ากว่า 2,000,000บาท อีกด้วย” นายวรพันธ์กล่าวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับหนอนหนังสืออีกมากมาย อาทิ การเปิดตัวหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆ กระทบไหล่นักเขียนชื่อดังที่มาแจกลายเซ็น นิทรรศการห้องสมุดหนังสือใหม่ที่จะช่วยให้รู้ว่ามีหนังสือใหม่อะไรบ้างในงานนี้ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการและความบันเทิงต่างๆในบริเวณเวที HALL A ห้อง Meeting Room และตามบูธของสำนักพิมพ์ต่างๆกว่า 421 สำนักพิมพ์

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 10 จัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Comments