ธนาคารออมสิน ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผลิตภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ


  
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งธนาคารออมสิน สถาบันเพื่อการออมทรัพย์ที่ถือกำเนิดจากองค์พระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญ พระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” โดยจัดฉายภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้ง 5 แบรนด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์ รวม 59 สาขา 423 โรง รวมระยะเวลา 1 ปี โดยได้ครอบครัว ปุ้ย พิมลวรรณ - ชัชพงษ์ และน้องภูมิ หุ่นทองคำ มาร่วมพูดคุยถึงการปลูกฝังนิสัยรักการออมในครอบครัวโดยมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างของการออม และ แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น มาร่วมพูดคุยถึงวิธีการการออมที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และร่วมร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ได้ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว มาร้องเพลง“รอยเท้าของพ่อ” ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบสด ๆ ของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

การผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “ พระมหากษัตริย์กับการออม ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน ผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักอดออม โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียงและอดออม รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นไทย ...

ส่วนเนื้อหาของเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ จะทำให้ประชาชนได้ชื่นชมพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสอนพระโอรสและพระธิดาให้ทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการมัธยัสถ์อดออม เมื่อเจริญพระชนมพรรษา พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุ มีผล เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินพระชนมชีพของพระองค์

ยามปฏิบัติพระราชภารกิจ สิ่งที่ติดพระองค์ตลอดเวลา คือ ดินสอ กล้องถ่ายรูป แผนที่ และวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทรงงาน เช่น ดินสอไม้ราคาไม่แพง มียางลบอยู่ตรงปลายดินสอ เพื่อลบคำที่เขียนผิดออกได้ง่าย ไม่เปลืองกระดาษเหมือนใช้ปากกา ทรงเหลาดินสอด้วยพระองค์เองและเหน็บไว้ที่กระเป๋าฉลองพระองค์ทรงอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาในเรื่องของการบริโภคด้วยปัญญาและปลูกฝังในเรื่องของความประหยัดและอดออม ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่างของการออมแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาเท่านั้น หากแต่ได้ทรงแสดงแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติว่า แม้พระองค์จะเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมแห่งการออมแก่บุตรหลานในครอบครัว ดังนั้นพสกนิกรของพระองค์จึงควรตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดและอดออมด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” โดยเนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พ่อ...ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการออมของชาติ” ทรงอบรมเลี้ยงดู พระราชโอรสและพระราชธิดาในเรื่องของการบริโภคด้วยปัญญาและปลูกฝังในเรื่องของความประหยัดและอดออม ซึ่งสะท้อนผ่านภาพประวัติศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าทั้ง 4 พระองค์ กำลังทรงฝากเงินออมสินบนรถยนต์รับฝากเงินเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2504 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และภาพหม่อมหลวง ปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนราชสุดาฯ

แรกเริ่มก่อตั้งธนาคารออมสินจนถึงปัจจุบัน ธนาคารออมสินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงพระราชทานกำเนิด คลังออมสิน ขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งนั้นธนาคารออมสินจึงได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคบาทเสมือนหนึ่งเป็นข้าราชบริพารพระองค์ ด้วยทางหนึ่ง คลังออมสินได้ถวายการรับฝากพระราชทรัพย์จากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์กระทั่งเมื่อย้ายสังกัดและที่ตั้งออกมาภายนอกเขตพระราชฐานแล้วก็ยังคงได้มีโอกาศถวายการรับใช้ ใต้เบื้องพระยุคลบาทอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
   
สำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ที่จัดขึ้น ณ อินฟินีซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ได้รับเกียรติจาก วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน พบครอบครัวคนดัง ปุ้ย พิมลวรรณและชัชพงษ์ หุ่นทองคำ ที่มาร่วมพูดคุยถึงการปลูกฝังนิสัยรักการออมในครอบครัวโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแบบอย่างของการออม “ปุ้ยและครอบครัวให้ความสำคัญกับการออมเป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีบอกเล่าพร้อมกับทำให้น้องภูมิดูเป็นตัวอย่าง เพราะว่าในชีวิตเรามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งที่ปุ้ยทำได้ดีที่สุดคือการเก็บเงินให้น้องภูมิได้ใช้ในการศึกษาให้สูงที่สุดเท่าที่เค้าจะทำได้ และจะสอนให้เค้าเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่มัวเมาไปกับสิ่งเร้าภายนอก เช่น ติดเกมส์ หรือซื้อของเล่นแพงๆ ซึ่งจะไม่มีเกิดขึ้นในครอบครัวปุ้ยเลยค่ะ” และ แก้ม เดอะสตาร์ วิชญาณี เปียกลิ่น มาร่วมพูดคุยถึงวิธีการการออมที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ “ส่วนตัวแก้มแล้ว เมื่อก่อนในครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะต้องประหยัด เพราะคุณแม่ดูแลเราเพียงคนเดียว พอมาตอนนี้แก้มพอจะหารายได้ด้วยตัวเองได้แล้ว แต่แก้มก็ยังประหยัดอยู่ เพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเราเจอกับอะไรมาบ้าง และคุณแม่กับตัวแก้มเองก็ได้นำวิถีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาทรงเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยค่ะ” และร่วมร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ยังได้นักร้องชื่อดัง ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว มาร่วมร้องเพลง “รอยเท้าของพ่อ” ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบสด ๆ ของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย

Comments