ไมเนอร์ กรุ๊ปและเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมส่งเสริมการอ่านเด็กไทย สนับสนุน TK park จัดทำโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษา

  
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทย ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสอร. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าฟ้านักประพันธ์ และทรงเป็นครู หรือมิ่งขวัญแห่งการเรียนรู้ ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและคนไทยสนใจรักการอ่านมากขึ้น และส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้และรักการอ่าน”

                     ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการได้รับความสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” โดยมอบเงินเป็นจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโครงการสำหรับจัดซื้อหนังสือตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดสรรเพื่อให้นักเรียนในโครงการได้อ่าน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , หนังสือที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ และหนังสือประเภทบทอาขยาน บทกวี และบทประพันธ์ เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นต้น โดยหนังสือที่จัดซื้อจากเงินสนับสนุนดังกล่าว ทางโครงการจะจัดส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้หมุนเวียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือแต่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านได้มายืมไปใช้ต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป และ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การอ่านของเด็กไทยให้เกิดขึ้นและบรรลุผลสำเร็จต่อไป”

                         คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและทรัพยากรบุคคล ไมเนอร์ กรุ๊ป ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน และโครงการ Read Thailand นั้น เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใส่ใจการอ่านหนังสือ เป็นโครงการที่ให้ความสนับสนุนในการจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมาก ให้กับโรงเรียนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด จึงเป็นที่น่ายินดีที่มีโครงการแบบนี้ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานั้น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี โดยบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป ก็ได้ให้การสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ผ่านโครงการ “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน” โดยมีจำนวนนักเรียนกว่า 300,000 คน จากกว่า 600 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ทางบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์การอ่านให้กับเด็กไทยในครั้งนี้”
                      
อนึ่งโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้การประกวดเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 150 คน) ขนาดกลาง (มีนักเรียน 150-300 คน) ขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 300คนขึ้นไป) โดยจะเริ่มดำเนินการส่งเสริมการอ่านพร้อมกันทั่วประเทศ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2556 จากนั้นทางโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะส่งผลงานการอ่านของนักเรียนตามเกณฑ์การประกวดผ่านเว็บไซต์ เพื่อหา “สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน”

การตัดสินแบ่งเป็น 4 ระดับโดยแยกตามขนาดกลุ่มของโรงเรียน เริ่มจากระดับเขต (สพป.), ระดับจังหวัด, ระดับเขตตรวจราชการ และสุดท้ายการตัดสินในระดับประเทศ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกมากลุ่มละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน และนำผลงานการส่งเสริมการอ่านของ 39 โรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกหา“สุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน” กลุ่มละ 3 รางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่1 เป็นสุดยอดโรงเรียนรักการอ่าน จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ สำหรับรางวัลที่ 2 รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และที่ 3 รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตร ป้ายประกาศและเงินรางวัลมอบให้กับโรงเรียนอีกด้วย 

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนสมัครร่วมโครงการมากที่สุด 10 อันดับแรก จะได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.readthailand.com ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายนศกนี้เท่านั้น

Comments