เปิด “อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี” แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเปิด “อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี” แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายราเมศ พรหมเย็น (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเกิดจากความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เทศบาลเมืองปัตตานี และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นแหล่งแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา) ดังนี้
(คนแรกจากซ้าย) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
(ที่ 2 จากซ้าย) นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
(ที่ 4 จากซ้าย) ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
(ที่ 5 จากซ้าย) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
(ขวาสุด) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

Comments